Minimalna kwota wypłaty to 100zł po wprowadzeniu walidacji za okres rozliczeniowy, którego ta kwota dotyczy. W przypadku gdy w danym miesiącu rozliczeniowym kwota zarobków nie przekroczy kwoty minimalnej, zostaje ona automatycznie dodana do kwoty za kolejny okres rozliczeniowy.

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, kwota wypłaty będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, kwota wypłaty będzie powiększona o należny podatek od towarów i usług, o ile ma on zastosowanie.

W przypadku jeśli rezygnujesz z konta, a wygenerowane przez Ciebie środki nie osiągnęły wymaganego progu 100 zł, środki te przepadają.